Poslovnik o radu etičkog povjerenstva

Na temelju članaka 58. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08.) i članaka 59. Statuta Osnovne škole Grabrik, Karlovac te točke 7. Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti Školski odbor na sjednici održanoj 05. ožujka 2009. donio je

P O S L O V N I K
O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA

I.
Za praćenje primjene odredaba etičkog kodeksa i ispunjavanja obveza iz etičkog kodeksa u Školi se osniva etičko povjerenstvo.

II.
Etičko povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Predsjednika i članove povjerenstva imenuje ravnatelj prema prijedlogu učiteljskog vijeća.
Mandat etičkog povjerenstva je dvije godine.

III.
Pitanja iz svoje nadležnosti etičko povjerenstvo rješava zaključkom.
Zaključak etičko povjerenstvo donosi jednoglasno.

IV.
Etičko povjerenstvo na kraju mandata dostavlja ravnatelju izvješće o svom radu.

V.
Radnik škole, učenik, roditelj, skrbnik i drugi građanin koji smatra da je neki od obveznika primjene etičkog kodeksa postupio suprotno odredbama kodeksa, može dostaviti svoju pritužbu etičkom povjerenstvu.
Pritužba se može podnijeti u pisanom obliku ili u zapisnik u tajništvu Škole.

VI.
Pritužba iz prethodne točke mora sadržavati podatke:
– o opisu činjeničnog stanja
– o odredbama etičkog kodeksa koje su činjenjem ili propuštanjem povrijeđene.

VII.
Pritužbu podnositelja etičko povjerenstvo treba riješiti i svoj zaključak u pisanom obliku dostaviti podnositelju u roku do 30 dana od dana primitka pritužbe.

VIII.
Ovaj poslovnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.
PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

__________________
Nada Škrtić, prof.