Natječaji

Osnovna škola Grabrik, Karlovac raspisuje

                    N A T J E Č A J

          za slobodno radno mjesto

 Stručnog suradnika psihologa / stručne suradnice psihologinje

na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno.

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94./13. i . i 152/14.)

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  1. životopis,
  2. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
  3. presliku domovnice,
  4. uvjerenje o nekažnjavanju,
  5. potvrdu o radnom stažu.

Nepotpune prijave, prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od 18. 10. 2017. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite na adresu škole:

OSNOVNA ŠKOLA GRABRIK

47 000 Karlovac, Bartula Kašića 15