Natječaji

Temeljem članka 95. Statuta Osnovne škole Grabrik,  Karlovac,  ravnateljica škole raspisuje

                                                 N A T J E Č A J

                                          za slobodno radno mjesto

  1. Pomoćnik / pomoćnica u razrednoj nastavi

     – na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati ukupno tjedno ) – 1 izvršilac.

Uz prijavu potrebno je priložiti:

  1. životopis,
  2. preslika o stečenoj stručnoj spremi – minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
  3. završeno osposobljavanje za pomoćnika u nastavi,
  4. preslika domovnice,
  5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca).

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“N.N.” broj: 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“N.N.” broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“N.N.” broj: 157/13 i 152/14).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve druge zakonom propisane dokumente/dokaze (rješenja, potvrde i drugo u propisanom obliku) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis potrebnih dokaza radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Nepotpune prijave, prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od 16. 01. 2019. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite na adresu škole:

OSNOVNA ŠKOLA GRABRIK

47 000 Karlovac,

Bartula Kašića 15